Các căn cứ xây dựng Dự án

Các căn cứ của việc xây dựng dự án DMS khuyến nghị hỗ trợ dạy và học cấp Tiểu học

1. Luật số 46/2019/QH14 của Quốc hội: Luật Thư viện

2. Trích CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3. Trích ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
4. Trích CÔNG VĂN 5750/BGDĐT-GDTH NĂM 2020 VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC TỪ NĂM HỌC 2020-2021 DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020
5. Trích dẫn nội dung liên tịch giữa Hội Xuất bản Việt Nam – Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM phối hợp hoạt động v/v đẩy mạnh giải pháp xây dựng thói quen đọc sách nhằm hình thành nhân cách của đội viên, học sinh trên địa bàn thành phố (ký ngày 27/8/2019)
 
6. Thông tư: Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (ký ngày 07/8/2014)
7. Trích Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông (Số 16/2022/TT-BGDĐT ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2022)