Các Nhà xuất bản, công ty sách có sách được chọn trong DMS

Hội Xuất bản Việt Nam, căn cứ theo khung Chương trình Giáo dục phổ thông Tổng thể được Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành năm 2018 và các văn bản pháp qui khác liên quan đến hoạt động thư viện và phát triển văn hoá đọc trong nhà trường, đã tập hợp từ nguồn sách khoảng 6,000 tựa của hơn 30 đơn vị Xuất bản trên cả nước như: