Tài liệu

Bạn có thể xem tải những tài liệu về Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học cấp Tiểu học cũng như các tài liệu liên quan khác tại đây.

1. Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học cấp Tiểu học

2. Tài liệu về Danh mục sách và nghiệp vụ thư viện theo Thông tư 16/2022/TT- BGDĐT

3. Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ cấp Tiểu học (Bổ sung 2023)